Sport in Tilburg
»

Factsheet 2018 scholen en kinderopvang

Factsheet 2018 scholen en kinderopvang

  1. Gezonde kinderopvang
  2. Gezonde scholen

GEZONDE KINDEROPVANG:

De kinderopvang organisaties worden op verschillende manieren betrokken bij de Tilburgse aanpak Jongeren op gezond gewicht:

  • de gezonde schooladviseur van de GGDHvB informeert, stimuleert en ondersteunt lokale kinderopvang organisaties. Met name de kinderopvang in de specifieke JOGG-wijken. In Tilburg Noord is Tjil!, met 6 locaties, een belangrijke partner.
  • de kwaliteitsfunctionaris van Servicebureau Kinderopvang maakt deel uit van de JOGG Kerngroep. Drie Tilburgse kinderopvangorganisaties zijn aangesloten bij Servicebureau kinderopvang, te weten: Kinderstad, Sterre kinderopvang en Kindercrèche.

Door de directe betrokkenheid van Servicebureau Kinderopvang bij de Tilburgse JOGG aanpak worden in ieder geval 40 kinderopvanglocatie (waarvan 4 sport BSO's) verspreid over de stad bereikt.
Inmiddels hebben alle bij het Servicebureau kinderopvang aangesloten locaties het stimuleren van een gezonde leefstijl expliciet genomen in hun beleid. Er worden extra activiteiten georganiseerd, die gericht zijn op bewegen, buiten spelen, samen gezond en lekker eten bereiden. Ook wordt er actief aansluiting gezocht bij scholen en wijkcentra en meegedaan met sport- en spelactiviteiten die voor kinderen in de wijken worden georganiseerd.

In de dagelijkse zorg voor de kinderen en m.n. de vaste kringmomenten is het water drinken en het eten van fruit, rauwkost en crackers of broodstengels helemaal ingeburgerd. En ook de keuze voor gezonde traktaties maakt onderdeel uit van het beleid.

De betrokkenheid van ouders is uiteraard essentieel en altijd een uitdaging. Het informeren van ouders over en enthousiasmeren voor een gezonde leefstijl van hun kind(eren) is niet altijd makkelijk. Door te zien in de praktijk ervaren ouders dat het werkt en dat hun kinderen over het algemeen makkelijk mee gaan in de dagelijkse routine van gezond eten en drinken en mee doen met activiteiten. Er worden op meerdere locaties ouderbijeenkomsten georganiseerd over ene gezonde leefstijl voor kinderen. Ouders worden ook wel uitgenodigd om zelf eten mee te bereiden en van elkaar te leren hoe je gezond en lekker kunt koken. Dit is altijd een succes.

Op enkele locaties heeft een medewerker de training “Een Gezonde Start” gevolgd die opleidt tot coach gezonde leefstijl, zie ook de website: https://www.gezondekinderopvang.nl/ 
Deze medewerkers krijgen een actieve voortrekkersrol binnen het team.

De focus binnen de reguliere kinderopvangorganisaties ligt op preventie.
Er is een goede samenwerking tussen kinderopvang en jeugdverpleegkundigen van de GGD en consultatie bureau, zodat kinderen die opvallen in (eet-en beweeg)gedrag makkelijk door gewezen kunnen worden.
Vanuit de Tilburgse JOGG aanpak stimuleren we de kinderopvang organisaties in Tilburg aan de slag te gaan met de aanpak Gezonde Kinderopvang van het RIVM. Deze aanpak helpt kinderopvang organisaties om planmatig en structureel te werken aan de gezonde leefstijl van jonge kinderen en is geheel in lijn met de Gezonde School-aanpak. Doordat de aanpak Gezonde Kinderopvang en de Gezonde School-aanpak zo goed op elkaar aansluiten, ontstaan de gewenste doorgaande leerlijnen op het gebied van gezonde leefstijl

GEZONDE SCHOLEN

Gezonde School-aanpak
Een gezonde omgeving is een voorwaarde voor goed onderwijs, net als een goede gezondheid van zowel leerling als leerkracht. De Gezonde School-aanpak is een werkwijze van het RIVM die scholen praktische handvatten biedt om planmatig met gezondheidsbevordering aan de slag te gaan. De Gezonde school is gebaseerd op een integrale aanpak, dus niet alleen aandacht voor educatie, maar ook voor een gezonde schoolomgeving, ouders, leerlingenzorg en regelgeving. Door de Gezonde School-aanpak onderdeel te maken van het schoolbeleid zorgt de school er bovendien voor dat de resultaten blijvend zijn. Alle huidige erkende ‘losse’ gezondheidsprojecten van verschillende landelijk en lokale gezondheidsinstituten kunnen worden opgenomen in/vervangen door de Gezonde School-aanpak.

In Tilburg besteden verschillende scholen al in meer of minder mate aandacht aan gezondheid. Scholen die aantoonbaar goed met gezondheid bezig zijn, kunnen het Vignet Gezonde School verdienen. Het vignet kent acht deelcertificaten, waaronder het deelcertificaat Voeding, Sport en bewegen. Inmiddels zijn 25 scholen in Tilburg formeel gezonde school. het overzicht van de Tilburgse gezonde scholen vind je hier.

Op 34 basisscholen in Tilburg verzorgen combinatiefunctionarissen, in dienst van het gemeentelijk Sportbedrijf, de gymlessen en naschoolse sportactiviteiten. Daardoor hebben de combinatiefunctionarissen op de scholen een goede positie binnen de scholen m.b.t. het stimuleren van een gezonde leefstijl. Het gaat dan met name om de thema's Sport en bewegen en Voeding. Samen met de GGD helpen zij scholen bij het realiseren van Gezonde School-beleid.

Vanuit JOGG stellen we via de combinatiefunctionarissen voor elke school extra financiële middelen beschikbaar om in te zetten voor de Gezonde School-aanpak. De scholen waar geen combinatiefunctionaris actief is kunnen beroep doen op tijdelijke ondersteuning van een combinatiefunctionaris of een gezonde school adviseur van de GGD.

Voortgezet Onderwijs (VO) scholen
Bovenstaande regeling voor de combinatiefunctionarissen is niet van toepassing op de VO scholen, aangezien deze geen combinatiefunctionarissen hebben, maar eigen vakdocenten voor het vak lichamelijke opvoeding. De Gezonde School-aanpak is echter wel inzetbaar voor VO scholen. Aangezien we meer willen inzetten op de leeftijd 13-19 jaar gaan we de VO scholen pro-actief benaderen voor borging van de Gezonde School-aanpak d.m.v. inzet van Gezonde School adviseurs. scholen kunnen altijd een beroep doen op het landelijk ondersteuningsaanbod;
Veel Tilburgse VO scholen werken met Markies catering als cateraar voor hun schoolkantine. Daardoor hebben zij al een gouden schoolkantine volgens de criteria van het voedingscentrum. Eind 2018 is al met een aantal VO en MBO scholen contact gelegd en worden mogelijkheden verkend op het gebied samenwerking m.b.t. van gezonde school en gezondere leefstijl.

Gezonde scholen en Gezonde Kinderopvang
Vanuit de Tilburgse JOGG aanpak stimuleren we de kinderopvang organisaties in Tilburg aan de slag te gaan met de aanpak Gezonde Kinderopvang van het RIVM. Deze aanpak helpt kinderopvang organisaties om planmatig en structureel te werken aan de gezonde leefstijl van jonge kinderen en is geheel in lijn met de Gezonde School-aanpak. Doordat de aanpak Gezonde Kinderopvang en de Gezonde School-aanpak zo goed op elkaar aansluiten, ontstaan de gewenste doorgaande leerlijnen op het gebied van gezonde leefstijl.

Groene schoolpleinen:
Vanuit T-primair, de onderwijs coöperatie voor het Tilburgse primair onderwijs, wordt veel ingezet op groene schoolpleinen. De ambitie is om alle schoolpleinen in het primair onderwijs in Tilburg te vergroenen. Vanuit de gemeente wordt deze ambitie gedeeld. Op dit moment (jan. 2019) zijn er 36 groene schoolpleinen gerealiseerd en staan er 18 op de planning

Voor meer informatie kijk op:
https://www.gezondeschool.nl/ en
https://www.gezondekinderopvang.nl/
Bevorderen van voedselvaardigheid: https://www.jonglereneten.nl/
Vergroenen van schoolpleinen: https://schoolpleinenbrabant.nl/

Verder Lezen